Wczytuję dane...
Reklamacje

…………………………………………..…….

Reklamowany Towar prosimy odesłać wraz z oryginałem formularza na adres siedziby Sprzedawcy

FORMULARZ REKLAMACJI

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon lub e-mail do kontaktu:

Status Zgłaszającego (zaznacz „x”)

 • Konsument

 • Klient-Konsument

NIP (wypełnia Klient lub Klient-Konsument):

INFORMACJE O TOWARZE/PRODUKCIE:

Nazwa reklamowanego Towaru/Produktu (w tym usługi) (opcjonalnie symbol, cena, marka, inne informacje)

Nr zamówienia/dowód zakupu*

Opis stwierdzonej wady:

Data stwierdzenia wady:

Żądanie związane z wadą/uszkodzeniem (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji):

 • Wymiana na nowy Towar

 • Naprawa, o ile jest to technicznie możliwe

 • Obniżenie ceny Towaru

 • Odstąpienie od umowy, o ile wada jest istotna

 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia dowodu zakupu prosimy o przesłanie numeru zamówienia lub potwierdzenie płatności za Towar.

…………………………………

(data i podpis Zgłaszającego)

Informacje dodatkowe:

 1. Zastosowane w formularzu definicje oznaczają odpowiednio:

  1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2. Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.