Wczytuję dane...
Zwroty

…………………………………………….….

Zwracany Towar prosimy odesłać wraz z oryginałem formularza na adres podany powyżej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon lub e-mail do kontaktu:

Status zgłaszającego
(zaznacz „x”)

  • Konsument

  • Klient-Konsument

NIP (opcjonalnie):

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość w zakresie Towarów/Produktów wskazanych poniżej:

INFORMACJE DODATKOWE:

Numer Zamówienia:

Data zamówienia:

Data otrzymania Towaru/Produktu:

Nazwa zwracanego Towaru/Produktu (opcjonalnie symbol, cena, inne informacje)

Opis niezgodności z umową Towaru/Produktu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zwrot kosztów Towaru/Produktu w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany poniżej:

DANE RACHUNKU BANKOWEGO:

Nr rachunku bankowego:

Nazwa banku (opcjonalnie)

Konsument może wskazać inną formę zwrotu kosztów.

………………………………..……………………………

(data i podpis Konsumenta lub Klienta-Konsumenta)

Informacje dodatkowe:

  1. Konsument oraz Klient-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania przyczyny.

  2. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zostały wskazane w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  3. Zastosowane w formularzu definicje oznaczają odpowiednio:

    1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    2. Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.